بایگانی

  • n00131623-r-b-004
    مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان خبر داد:

    جریمه 322 میلیارد ریالی متخلفان اقتصادی استان در 9 ماه گذشته