بایگانی

  • سپاهان
    پادوانی و پریرا تا نیم فصل محروم هستند؛

    هواداران سپاهان در پرونده برزیلی ها دو ماه سر کار بودند!