بایگانی

  • 0K0A0045
    با بهره برداری از پروژه مجتمع آبرسانی 5 روستایی حاجی آباد سمیرم محقق شد؛

    دسترسی 1000 نفر دیگر از روستاییان استان اصفهان به آب شرب پایدار و سالم