بایگانی

  • 21919_915
    تکمیل حداقل بیست میلیارد دلار پروژه با ده میلیارد دلار

    راهکار تخصیص بهینه منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با خشکسالی