بایگانی

  • khansar1
    امام جمعه خوانسار در نشست شورای اداری:

    مدیریت جهادی همان مدیریت انقلابی است