بایگانی

  • پزشک امام خمینی
    تقدیر از مسعود پورمقدس، پزشک متخصص قلب؛

    او تنها یک متخصص قلب نیست