بایگانی

  • 76965_orig
    نماینده مردم آشوریان و کلدانی در مجلس:

    پست های کلیدی به افراد دوتابعیتی سپرده نشود