بایگانی

  • ewaste-greenpeace-100033839-large
    مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مطرح کرد؛

    خطرات شدید رهاسازی پسماندهای الکترونیکی در طبیعت