بایگانی

  • تحریم
    عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

    “لغو تحریم ها” یکی از اهداف تیم مذاکره کننده است