بایگانی

  • پلمپ
    در بازرسیهای ماه رمضان انجام شد:

    پلمپ 3 واحد قنادی به علت رعایت نکردن بهداشت