بایگانی

  • photo_2017-12-10_11-07-57
    در جلسه شورای حفاظت از منابع آب لنجان مطرح شد:

    انسداد ۹۰ حلقه چاه غیرمجاز لنجان تا پایان سال