بایگانی

  • شیشه
    پایانی تلخ؛

    «شیشه»ای که دودمان شیشه عمر می‌دهد برباد