بایگانی

  • وقتی یک پلیس پاکستانی "بحرینی اصیل" می شود !
    مردم مظلوم بحرین ؛

    وقتی یک پلیس پاکستانی “بحرینی اصیل” می شود !