بایگانی

  • img_3836
    اواخر فصل پائیز و پنبه چینی

    برداشت پنبه در ورزنه / تصاویر

  • 0omhmfjv

    برداشت دانه های روغنی در خوانسار