بایگانی

  • دانشگاه صنعتی
    با رویکرد محیط زیست وکشاورزی

    برگزاری نخستین رویداد کارآفرینی ایکاب در دانشگاه صنعتی اصفهان