بایگانی

  • 263920_393
    «اعتدالیون عرب» مبارزه با ایران را با مقام اسرائیلی بررسی کردند

    چند جلسه ایران‌ستیزی سفرای عربی با «لیونی» اسرائیلی در آمریکا