بایگانی

  • kargar
    فرج‌الهی در واکنش به سخنان معاون وزیر کار:

    تعیین مزد بر اساس سن کارگران منطقی نیست