بایگانی

  • 253440_815
    شش برابر متوسط دنیا شکر و دو برابر دنیا نمک می‌خوریم؛

    هم شورش را درآورده‌ایم هم شیرینش را هم هروئینش را!