بایگانی

  • IMG_0084
    توهم تاریخ در فلسفه بافی های تئاتر اصفهان!

    نقدی بر تئاتر «بی در زمان» به کارگردانی احسان جانمی