بایگانی

  • neyshaboori
    شیخ عبدالحسین بندانی نیشابوری در رابطه با شخصیت مالک اشتر نخعی رحمه الله:

    کلید شخصیت مالک اشتر، علی مداری اوست