بایگانی

  • 1468420
    رئیس کتابخانه های عمومی فریدن:

    دایر کردن کتابخانه در روستاها یاری مردم روستا و دهیاران را می طلبد