بایگانی

  • DSCF124_1
    در جلسه کرسی آزاداندیشی حوزه بررسی شد؛

    فلسفه انتخاب رهبری، وحدت بخشیدن به جامعه است