بایگانی

  • 1shahid
    گفتگوی اختصاصی چشمه سار با نویسنده کتاب عمو صادقی:

    شهید صادقی برای خوانسار مانند شهید خرازی برای اصفهان است