بایگانی

  • 1456475
    رئیس شورای شهرشهرضا:

    20 درصد مناطق و محله ها در شهرضا کدپستی ندارند