بایگانی

  • صفری
    کارشناس مسائل سیاسی:

    در تحریم ها اگر دچار کمبود شدیم از ضعف درونی و بی مدیریتی خودمان بوده است