بایگانی

  • Gawkhoft9605002 - Copy
    رئیس امور عشایری شهرستان خبر داد؛

    سد گاوخفت در انتظار بودجه

  • 90001
    سفر یکروزه رئیس امور عشایر کشور به چادگان؛

    پراخت تسهیلات چهار درصدی به عشایر محدودیتی ندارد