بایگانی

  • فردوسی-پور
    اعتراض کرمانی ها به سریال شهرزاد:

    درخواست فردوسی‌پور از مخاطبان یک سریال / فیلم