بایگانی

  • Vasco de- Gama estemar
    قسمتهاي خواندني از تاريخ استعمار:

    چه كسي استعمار را جهاني كرد؟