بایگانی

  • JamNewsImage02183750
    یک مسئول در شبکه بهداشت گلپایگان؛

    کنه های شهر گلپایگان آلوده و ناقل تب کریمه کنگو