بایگانی

  • ghohestejan007
    در مزارع قهستجان فریدونشهر؛

    تیشه بی تدبیری به ریشه درختان کهنسال فریدونشهر / عکس و فیلم