بایگانی

  • n00113908-r-b-003
    مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان :

    شهرداری اصفهان مانع توسعه امور مخابراتی است!