بایگانی

  • photo_2017111-10-11_23-1158-0020_1-240x160
    رئیس شبکه دامپزشکی تیران و کرون:

    ۷۷ تن گوشت غیر قابل مصرف انسانی در شهرستان جمع آوری شد