بایگانی

  • شیعه
    کشتار بیرحمانه شیعیان و سکوت رسانه های خارجی :

    آنها شیعه بودند،مهم نیست !! / فیلم