بایگانی

  • 81522274-6302476
    امام جمعه فریدونشهر:

    «کشتی نجات» دانستن «شیطان بزرگ» گناهی بزرگ است