بایگانی

  • منا
    سخنان مهم مقام معظم رهبری :

    مسئولیت فاجعه بزرگ منا بر دوش حکام عربستان سعودی است / کلیپ صوتی