بایگانی

  • زعفران نطنز
    مسئول اداره تولیدات گیاهی و دامی جهاد کشاورزی نطنز:

    کشت مکانیزه زعفران در مزارع نطنز

  • uonje

    75 درصد از زمین های کشاورزی استان به روش مکانیزه کشت شد