بایگانی

  • سرهنگ-بنی-آدمی-نطنز
    فرمانده نیروی انتظامی نطنز خبر داد:

    ۶۰۰ گرم هروئین و شیشه در نطنز کشف و ضبط شد