بایگانی

  • barati-zakeri-khomeynie-keshmir
    از خمینی کشمیر چه میدانید؟

    شیخ محمدحسین ذاکری، خمینی انقلاب اسلامی کشمیر / فیلم

  • kashmir_violence
    کشتارشیعیان در منطقه کشمیر ؛

    اولین فیلم از جنایات منطقه کشمیر هند / فیلم