بایگانی

  • اوباما4
    کشورهای عضو ناتو خواستار نقش جدی امریکا

    پیشنهاد کمک نظامی اوباما به کشورهای شرق اروپا