بایگانی

  • cd5f1ab6548c429ea8ba3133a84f0ba5
    ترجمه اختصاصی ندای اصفهان؛

    آیا زمان نزدیک شدن مصر و ایران فرا رسیده است؟/ فرصت هایی که مصر ازدست می دهد