بایگانی

  • 139508261038063239221894
    آموزش روخوانی قرآن برای مرم آمریکای لاتین

    قرآن را اسپانیایی یاد دادیم تا آن را عربی بخوانند