بایگانی

  • مهدی-نژادjpg
    امام جمعه خور:

    سودمندی، صحت و سلامت از شاخصه های کلام نیکو است