بایگانی

  • جمالی نژاد
    معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان:

    تمرکززدایی صنایع از اصفهان به سمت شهرهای کوچک تقویت می شود

  • modiriyatohrak
    با هدف دستیابی به قانون سازمان مدیریت بحران کشور؛

    شهردار اصفهان مسئول مدیریت بحران شهر شد