بایگانی

  • 34456456475
    در خطبه های نماز جمعه نطنز و بادرود مطرح شد؛

    انتخاب نامزد غربگرا برای جلوگیری از جنگ یک کلک بزرگ است