بایگانی

  • kolangzani
    در جریان سفر رئیس سازمان تامین اجتماعی به شهرستان شاهین شهر و میمه؛

    و کلنگی که برزمین زده نشد!