بایگانی

  • عقدایی-شهرضا-244x172
    معاون سیاسی، امنیتی استاندار اصفهان:

    خیران در ساخت دانشگاه دولتی شهرضا پیش قدم شوند