بایگانی

  • كعبه
    نماد شر در حرم امن الهی+ عكس

    وقتی کعبه در میان اشرافی گری های عرب محاصره می شود