بایگانی

  • حسن-صفري
    رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نطنز عنوان کرد

    روستاهای شهرستان نطنز با کمبود امکانات ورزشی مواجه اند