بایگانی

  • 139206251630173361173243
    در ملاقات مردمی اعضای شورای شهر اصفهان مهمترین مشکلات اهالی منطقه زینبه و دارک مطرح شد:

    کمبود فضای سبز، مکان های ورزشی و مشکلات شبکه فاضلاب