بایگانی

  • vaghf
    معاون حوزه علمیه سمیرم:

    تبیین آثار وقف نیاز به اقدامات جدی دارد